Säkra leveranser med 2B Best Business

Leveransbestämmelser

Vid köp gäller förutom allmänna bestämmelser enligt NL01 våra nedan angivna leveransbestämmelser.  

Leveransbestämmelser (pdf)

  • Priser | På priser tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Vi reserverar oss även för kursförändringar och handelshinder vilka vi ej råder över.
  • Antal | Vi förbehåller oss rätten att utan att meddela ändra antal till jämna förpackningar.
  • Intyg, certifikat och dyl | Debitering sker med hänsyn till dokumentets omfattning. Leverans av certifikat enligt EN 10204 eller motsvarande, sker alltid i form av kopia utan vår inköpskälla. Original certifikat förvaras hos oss.
  • Emballage | Kostnader för emballage tillkommer på våra priser. Emballage och överblivet material kan returneras källsorterat med betald frakt för återvinning.
  • Felaktigt levererat gods | Köparen äger, om icke annat avtalats, rätt att inom 10 arbetsdagar och efter skriftlig anmälan till oss returnera felaktigt levererat gods. Vi ersätter köparens returfrakt för det gods som ej överensstämmer med avtalet. Köparen är icke i något fall berättigad till skadestånd eller annan ersättning utöver vad som angivits.
  • Försenad leverans | Köparen är icke berättigad till skadestånd eller annan ersättning vid försenad leverans.

 

 

 


  • Avropsorder, prognoslistor | Vid avropsorder eller godkända prognoslistor sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti/er sedan avtalad avropstid löpt ut.
  • Tvist | Tvist med anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflyttade rättsförhållande och vad därmed äger samband får inte dras under domstolsprövning utan skall avgöras av skiljemän och enligt svensk lag.

2B Best Business - Transportramp